Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy

Dnia 23.05.2022 nastąpiła zmiana Przedstawiciela Wykonawcy. Funkcję tę tymczasowo pełni Pan Mariusz Schab.

Rada Budowy nr 11

W dniu 9 maja 2022 odbyła się Rada Budowy nr 11, na której omówiono stan prac projektowych oraz harmonogram prac projektowych. Wykonawca przedstawił Plan Sytuacyjny zakresu na zgłoszenie robót budowlanych i omówił miejsca/zakresy, które wg Projektanta: wychodzą poza Zakres Zamówienia określony w PFU, wychodzą poza teren będący w administracji GDDKiA (teren prywatny), bądź powodują trudność w zasileniu i sterowaniu modułów (np. bramownica na terenie Łosina lub miasta Słupsk).

Rada Budowy nr 10

W dniu 11.04.2022 odbyła się Rada Budowy nr 10, na której omówiono stan prac projektowych i zaawansowanie robót projektowych.

Rada Techniczna nr 18

W dniu 05.04.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 18. Tematami poruszanymi na Radzie, było omówienie zaawansowania Prac Projektowych oraz stanu Dokumentów Wykonawcy złożonych do Wniosku o ZRID oraz Pozwolenia Wodnoprawnego.

Złożenie wniosku o ZRID

W dniu 24 marca 2022 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Rada Budowy nr 9

W dniu 11 marca 2022 odbyła się Rada Budowy nr 8, na której omówiono:

 1. Stan prac projektowych
 2. Projekt Zagospodarowania Terenu
 3. Obszar poza zakresem ZRID
 4. Harmonogram Prac Projektowych na marzec 2022 r.

Rada Techniczna nr 17

W dniu 07 marca 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 17, na której omówiono:

 1. Raport Oddziaływania na Środowisko
 2. Projekt Budowlany – Ekrany Akustyczne
 3. Projekt Budowlany – Branża Zieleń
 4. Weryfikację wniosku o ZRID
 5. Projekt Budowlany – Branża Teletechniczna – Kanał Technologiczny

Rada Techniczna nr 16

Dnia 17.02.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 16 na której omawiano: Projekt Budowlany – system odwodnienia.

Rada Budowy nr 8

Dnia 14.02.2022 odbyła się Rada Budowy nr 8:

 1. Omówiono postęp prac projektowych
 2. Wykonawca przedstawił PTZ drogowej i branżowej
 3. Projektant omówił zakres prac projektowych niezbędnych do złożenia wniosku o ZRID oraz aktualny stan działań Wykonawcy
 4. Omówiono aktualne sprawy kontraktowe tj.:
  • Zakres Zamówienia
  • Termin wykonania Kamienia Milowego nr 1
  • Złożenie Wniosku o ZRID
  • Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi.
  • Termin uzyskania ZRID wskazany w Programie Prac Projektowych
  • Zmiany w Prawie
  • Analiza akustyczna dla aktualnych rozwiązań projektowych.
  • Zlewnie z terenu przyległego nie uwzględnione w I Etapie inwestycji i w udostępnionych materiałach przetargowych wpływające na wielkość istniejących zbiorników retencyjnych oraz wymaganą przepustowość istniejących kanałów deszczowych.
  • Doprowadzenie istniejącego systemu odwodnienia do zgodności z aktualnie obowiązującym prawem i przepisami.
  • Bramownice wraz z tablicami E2b poza zakresem zamówienia czyli wskazanym trzema odcinkami drogi ekspresowej o długości 9,510 km
  • Powiadomienia o Roszczeniu

Rada Techniczna nr 15

Dnia 10.02.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 15 na której omawiano:

 1. Projekt Budowlany – system odwodnienia
 2. Uwagi do branży drogowej, PZT
 3. Projekt Architektoniczno-Budowlany branży telekomunikacyjnej – kanał technologiczny.