Zakres robót

Zakres inwestycji:

Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.
 2. Roboty przygotowawcze.
 3. Roboty drogowe w zakresie:
 • budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S6 na odcinku obwodnicy Słupska o długości 9,510 km,
 • poszerzenie istniejącej jezdni z poprawą jej odwodnienia
 • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
 • przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogą ekspresową,
 • budowy systemu odwodnienia drogowego,
 • budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych,
 • budowy wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
 • budowy przejazdów awaryjnych,
 • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 1. Budowę obiektów inżynierskich.
 2. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 3. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
 4. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.
 5. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
 6. Przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.
 7. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.
 8. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją.
 9. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.
 10. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 11. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia drogi ekspresowej do istniejącego układu komunikacyjnego (węzły)