/ Nazwa kontraktu

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Budowa drugiej jezdni w ciągu obwodnicy Słupska.

Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska stanowiąca zadanie 1 inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie” obejmuje dobudowę jezdni północnej do istniejącej obwodnicy Słupska. Łączna długość budowanej obwodnicy to 9,510 km i stanowią ją odcinki:

  • odcinek 1: pomiędzy węzłami Słupsk Zachód – Słupsk Południe  (pomiędzy miejscowościami Reblinko i Kobylnica) o długości 2,34 km
  • odcinek 2: pomiędzy węzłami Słupsk Południe –Słupsk Wschód (pomiędzy miejscowościami Kobylnica i Głobino) o długości 4,97 km
  • odcinek 3: pomiędzy węzłami Słupsk Wschód – Redzikowo (pomiędzy miejscowościami Głobino i Redzikowo) o długości 2,2 km

Dodatkowo jezdnia południowa zostanie poszerzona do 10 metrów.

Cel inwestycji

Budowa  drogi ekspresowej S6 jest inwestycją o znaczeniu krajowym, jest przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej UE 2021-2027 (z perspektywą do 2030) oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1 do PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 76/2020 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2020 r.  

Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. 

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.  

Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej. 

Dla kierowców przejazd przez drogę ekspresową będzie korzystny ze względu na powstanie dwóch jezdni dwukierunkowych, co pozwoli na wykonywanie manewru wyprzedzania w bezpieczny sposób, a w konsekwencji skróci czas przejazdu.

Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.  

Dobudowa drugiej jezdni w ciągu obwodnicy Słupska wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.