Rada Techniczna nr 18

W dniu 05.04.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 18. Tematami poruszanymi na Radzie, było omówienie zaawansowania Prac Projektowych oraz stanu Dokumentów Wykonawcy złożonych do Wniosku o ZRID oraz Pozwolenia Wodnoprawnego.

Złożenie wniosku o ZRID

W dniu 24 marca 2022 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Rada Budowy nr 9

W dniu 11 marca 2022 odbyła się Rada Budowy nr 8, na której omówiono:

 1. Stan prac projektowych
 2. Projekt Zagospodarowania Terenu
 3. Obszar poza zakresem ZRID
 4. Harmonogram Prac Projektowych na marzec 2022 r.

Rada Techniczna nr 17

W dniu 07 marca 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 17, na której omówiono:

 1. Raport Oddziaływania na Środowisko
 2. Projekt Budowlany – Ekrany Akustyczne
 3. Projekt Budowlany – Branża Zieleń
 4. Weryfikację wniosku o ZRID
 5. Projekt Budowlany – Branża Teletechniczna – Kanał Technologiczny

Rada Techniczna nr 16

Dnia 17.02.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 16 na której omawiano: Projekt Budowlany – system odwodnienia.

Rada Budowy nr 8

Dnia 14.02.2022 odbyła się Rada Budowy nr 8:

 1. Omówiono postęp prac projektowych
 2. Wykonawca przedstawił PTZ drogowej i branżowej
 3. Projektant omówił zakres prac projektowych niezbędnych do złożenia wniosku o ZRID oraz aktualny stan działań Wykonawcy
 4. Omówiono aktualne sprawy kontraktowe tj.:
  • Zakres Zamówienia
  • Termin wykonania Kamienia Milowego nr 1
  • Złożenie Wniosku o ZRID
  • Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi.
  • Termin uzyskania ZRID wskazany w Programie Prac Projektowych
  • Zmiany w Prawie
  • Analiza akustyczna dla aktualnych rozwiązań projektowych.
  • Zlewnie z terenu przyległego nie uwzględnione w I Etapie inwestycji i w udostępnionych materiałach przetargowych wpływające na wielkość istniejących zbiorników retencyjnych oraz wymaganą przepustowość istniejących kanałów deszczowych.
  • Doprowadzenie istniejącego systemu odwodnienia do zgodności z aktualnie obowiązującym prawem i przepisami.
  • Bramownice wraz z tablicami E2b poza zakresem zamówienia czyli wskazanym trzema odcinkami drogi ekspresowej o długości 9,510 km
  • Powiadomienia o Roszczeniu

Rada Techniczna nr 15

Dnia 10.02.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 15 na której omawiano:

 1. Projekt Budowlany – system odwodnienia
 2. Uwagi do branży drogowej, PZT
 3. Projekt Architektoniczno-Budowlany branży telekomunikacyjnej – kanał technologiczny.

Rada Techniczna nr 14

Dnia 07.02.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 14 na której omawiano:

 1. Operat Wodnoprawny na przekroczenie cieków i rzek przez Obiekty Inżynierskie
 2. Harmonogram spotkań akceptujących DW

Rada Techniczna nr 13

Dnia 27.01.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 13 na której omawiano:

 1. Oświetlenie drogowe i zasilanie MOP
 2. Projekt Stałej Organizacji Ruchu
 3. Operat Wodnoprawny
 4. Sprawy finansowe – PŚP nr 7
 5. Program Prac Projektowych

Rada Techniczna nr 12

Dnia 14.01.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 12 na której omawiano:

 1. System odwodnienia i zbiorniki retencyjne
 2. Operaty wodnoprawne
 3. Oświetlenie drogowe i zasilanie MOP
 4. Projekt SOR
 5. KSZR i kanał technologiczny
 6. Linie rozgraniczające teren
 7. Ekrany akustyczne