Rada Techniczna nr 8

W dniach 27-28 października 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 8.

 1. Analizowano PPP, Harmonogram Prac i Płatności oraz podział Dokumentów Wykonawcy na elementy do odbioru i przeglądu.
 2. Omówiono Zakres Zamówienia przedstawiony przez Wykonawcę, w którym Wykonawca podzielił prace do wykonania na zakres podstawowy i rozszerzony.
 3. Omówiono:
  • uwagi IK do Projektu Budowlanego Branży Drogowej (PBBD)
  • uszczegółowiony PPP- oświetlenie drogowe
  • wniosek o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych
 4. Omówiono sprawy związane z geodezją, tj.: mapy do celów projektowych, tryb składania poszczególnych dokumentów oraz plan podziałów (linie rozgraniczające).
 5. Zamknięto część tematów z poprzednich RT oraz wskazano sprawy w toku, które należy kontynuować.

Rada Budowy nr 4

W dniu 11 października 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 4.

 1. IK (LFP) poinformował o podpisaniu umowy ze spółką Lafrentz Polska na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzania Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinki Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadania 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska” oraz zatwierdzeniu Waldemara Kubisia jako Inżyniera Kontraktu.
 2. Realizowano poszczególne punkty z agendy RB poruszając aktualne tematy wynikłe w okresie od poprzedniej RB.
 3. Wykonawca przedstawił zaawansowanie prac projektowych w zakresie:
  • ogrodzeń
  • terenów utwardzonych przeznaczonych do obsługi drogi ekspresowej
 4. Wykonawca przekazał wniosek o PŚP nr 4.
 5. Wykonawca podtrzymał Roszczenia złożone w ubiegłym okresie/miesiącu i poinformował o Powiadomieniu o Roszczeniu R-03 – dot. zmian w prawie – zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r.
 6. Wykonawca przedstawił Aneks nr 1 do Umowy o prace projektowe oraz nadzór autorski.
 7. Wykonawca poinformował o prowadzonych pracach związanych z Inwentaryzacją przyrodniczą.
 8. IK poinformował o uruchomieniu biura Konsultanta przy ul. Szymanowskiego 10 w Słupsku.

Rada Techniczna nr 7

W dniu 7 października 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 7.

 1. Ustalono ogólny zakres dróg do remontu i terenów do utwardzenie w celu umożliwienia obsługi drogi S6 oraz dokonano przeglądu złożonych w tym zakresie Dokumentów Wykonawcy – Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)
 2. Przeprowadzono wizję lokalną w celu zapoznania się z aktualną sytuacją w obszarach objętych projektem
 3. Omówiono zagadnienia:
  • z branży elektroenergetycznej (zapotrzebowanie mocy na MOP, oświetlenie drogowe w rejonie węzłów)
  • PPP – polecenie uszczegółowienia tego dokumentu

Rada Techniczna nr 6

W dniu 28 września 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 6.

Dokonano analizy: RwPB w obszarze uwag złożonych przez KP i iK

Wyszczególniono tematy otwarte (nie zakończone) z poprzednich RT nr 4 i 5.

Rada Budowy nr 3

W dniu 13 września 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 3.

 1. KP poinformował o zakończeniu realizacji umowy na Nadzór Tymczasowy z Konsultantem – spółką Transprojekt Gdański oraz o podpisaniu umowy ze spółką Lafrentz Polska na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzania Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinki Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadania 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska.”
 2. Realizowano poszczególne punkty z agendy RB poruszając aktualne tematy wynikłe w okresie od poprzedniej RB.
 3. Wykonawca przedstawił zaawansowanie prac projektowych
 4. Wykonawca przekazał Zamawiającemu fakturę wraz z zatwierdzonym przez IK PŚP nr 3
 5. Wykonawca podtrzymał Roszczenia złożone w ubiegłym okresie/miesiącu i poinformował o Powiadomieniu o Roszczeniu R-03 – Braki w działkach w obrębie pasa drogowego objętego decyzją DŚU.
 6. Wykonawca poinformował o prowadzonych pracach związanych z Inwentaryzacją przyrodniczą z okresu wiosennego

Rada Techniczna nr 5

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 5.

Poruszano kwestie:

 • RwPB
 • stref przejściowych oświetlenia drogowego oraz inne sprawy z branży elektroenargetycznej
 • Zagrożeń związanych z podziałem nieruchomości
  Omówiono sprawy poruszane na RT nr 4, a nie zakończone

Rada Techniczna nr 4

W dniu 30 sierpnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 4.

 1. Analizowano szczegółowo RwPB, w tym potencjalne działki do podziału.
 2. KP omówił procedowanie uzyskania decyzji ZRID.
 3. Wykonawca zadeklarował, że złoży do Starostwa dokumenty (mapę do celów projektowych) przygotowane na materiałach z Ośrodka Geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku działania w sprawie uzyskania map do celów projektowych.

Rada Techniczna nr 3

W dniu 18 sierpnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 3.

1.Przedłożenie przez Wykonawcę Planu Płatności
2.Omówienie PPP
3.Omówienie PZJ
4.Omówienie uwag IK i KP do RwPB
5.Ustalenie działania w sprawie uzyskania map do celów projektowych

Rada Budowy nr 2

W dniu 9 sierpnia 2021 r . odbyła się Rada Budowy nr 2.

 1. Realizowano poszczególne punkty z agendy RB poruszając aktualne tematy wynikłe w okresie od poprzedniej RB.
 2. Wykonawca przedstawił zaawansowanie prac projektowych
 3. Wykonawca wystawił wniosek o PŚP nr 2
 4. Wykonawca podtrzymał Roszczenia złożone w ubiegłym okresie/miesiącu.
 5. Wykonawca poinformował o prowadzonych pracach związanych z Inwentaryzacją przyrodniczą z okresu wiosennego

Rada Techniczna nr 2

W dniu 23 lipca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 2.

 1. Omówienie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów:
  • Program Prac Projektowych (PPP)
  • Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
 2. Odrzucenie dokumentów i skierowanie ich do poprawy i uzupełnienia.
 3. Omówienie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów:
  • Robocza Wersja Projektu Budowlanego (RwPB)
  • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR)
  • Robocze linie granić pasów drogowych
 4. Ustalenie – doprecyzowanie czasu ujętego jako czas trwania prac – ustalono 47 miesięcy.